Årsmöte i Artisterna.se 26/4 2021

Välkomna till årsmötet för Artisterna.se

Ni som vill vara med mailar sekreteraren Michael Lindholm via michael@lindholm.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
vid årsmöte i Artisterna.se den 26 april 2021. Plats: Digitalt via Zoom klockan 18.30.

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation för Tommy Dahlstedt
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse har behörigen skett
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av motion(er) från medlem(ar)
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 13. Val av:
  a) Ordinarie ledamöter på två år
  b) Ordinarie ledamöter på ett år
  c) Suppleanter på ett år
  d) Revisorer på ett år
 14. Val av Valberedning
 15. Övrigt
 16. Avslutning
  Styrelsen via Thomas Gjutarenäfve
  Artisterna.se

NEDAN är årsmötets beslut i anslutning till ovanstående förslag till dagordning:

Protokoll fört vid Artisterna.ses (802455-3201) årsmöte den 26 april 2021

§1 Ordförande Thomas Gjutarenäfve öppnade årsmötet.

§2 Parentation över Tommy Dahlstedt 26/12 1956 – 1/3 2021 med 30 sekunders tystnad.  

§3 Thomas Gjutarenäfve valdes till ordförande och Michael Lindholm till sekreterare för mötet.

§4 Röstlängden fastställdes. Närvarande: Thomas Gjutarenäfve, Michael Lindholm, André Fagerman, Gunnar Holma, Håkan Klingén, Joakim Guttman, Patrik Holmqvist, Sven Pernils och William Prado.

§5 Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§6 Håkan Klingén och Sven Pernils valdes till justeringsmän och rösträknare.

§7 Årsmötet ansåg att kallelsen hade skett enligt stadgarna.

§8 Thomas Gjutarenäfve föredrog resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020.   

§9 Thomas Gjutarenäfve föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020.

§10 Beslut om godkännande av resultat- och balansräkningen. 37 kronor minus för 2020.

§11 Medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

§12 Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

§13 Verksamhetsplanen fastställdes för 2021. Någon budget finns inte, men styrelsen ska ha löpande räkning och får inte fatta ekonomiska beslut som innebär underskott för föreningen.

§14 Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor för alla passiva medlemmar. Styrelseledamöter, revisorer och valberedning betalar ingen avgift.

§15 Förslag till ny styrelse 2021

 • Val av tre styrelseledamöter för två år: Michael Lindholm (omval), Fredrik Vargas (omval) och Gunnar Holma (omval).
 • Val av tre styrelseledamöter för ett år: Håkan Klingén (omval), Miguel de Paula (omval) och Sven Pernils (omval).
 • Val av två styrelsesuppleanter för ett år: Joakim Guttman (omval) och William Prado (omval).
 • Val av revisor för ett år: Sven-Olov Persson.
 • Val av revisorssuppleant för ett år: Niklas Lundin.

Thomas Gjutarenäfve, André Fagerman och Patrik Holmqvist kvarstår i styrelsen då de valdes på två år vid föregående årsmöte.

§16 Val av valberedning

 • Val av valberedning för ett år: Michael Lindholm (ordförande) och Håkan Klingén.  

§17 Beslut om kortfilms-SM som kommer att arrangeras digitalt framöver.

§18 Ordföranden tackade alla medlemmar och avslutade årsmötet.


Vid protokolletMichael Lindholm
SekreterareHåkan Klingén                                                                            Sven Pernils
Justeringsman                                                                            Justeringsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.